User Tools

Site Tools


02735-alto-taquari-la-gi

Alto Taquari là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 1394,76 km², dân số năm 2007 là 6118 người, mật độ 4,39 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02735-alto-taquari-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)