User Tools

Site Tools


02743-alvar-es-la-gi

Alvarães là một đô thị thuộc bang Amazonas, Brasil. Đô thị này có diện tích 5911,75 km², dân số năm 2007 là 12856 người, mật độ 2,17 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
02743-alvar-es-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)