User Tools

Site Tools


02749-alvorada-do-gurgu-ia-la-gi

Alvorada do Gurguéia là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 2131,942 km², dân số năm 2007 là 4985 người, mật độ 2,34 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02749-alvorada-do-gurgu-ia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)