User Tools

Site Tools


02753-am-lia-rodrigues-la-gi

Amélia Rodrigues là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 124,08 km², dân số năm 2007 là 21783 người, mật độ 175,56 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
02753-am-lia-rodrigues-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)