User Tools

Site Tools


02754-am-rica-dourada-la-gi

América Dourada là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 743,89 km², dân số năm 2007 là 16186 người, mật độ 21,76 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
02754-am-rica-dourada-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)