User Tools

Site Tools


02756-amamba-la-gi

Amambaí là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 4202,298 km², dân số năm 2007 là 33396 người, mật độ 7,95 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02756-amamba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)