User Tools

Site Tools


02762-amarante-piau-la-gi

Amarante là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1304,775 km², dân số năm 2007 là 16860 người, mật độ 12,92 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02762-amarante-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)