User Tools

Site Tools


02813-amparo-de-s-o-francisco-la-gi

Amparo de São Francisco là một đô thị thuộc bang Sergipe, Brasil. Đô thị này có diện tích 35,17 km², dân số năm 2007 là 2197 người, mật độ 62,47 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02813-amparo-de-s-o-francisco-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)