User Tools

Site Tools


02816-amphiuma-la-gi

Amphiuma là một chi động vật lưỡng cư trong họ Amphiumidae, thuộc bộ Caudata. Chi này có 3 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng,[1] và là chi duy nhất trong họ Amphiumidae.[2]

Chi này gồm 3 loài:

Cấp họ
Cấp chi

Phương tiện liên quan tới Amphiuma tại Wikimedia Commons

02816-amphiuma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)