User Tools

Site Tools


02842-anajatuba-la-gi

Anajatuba là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 1116,947 km², dân số năm 2007 là 21944 người, mật độ 19,65 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02842-anajatuba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)