User Tools

Site Tools


02852-anapurus-la-gi

Anapurus là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 608,274 km², dân số năm 2007 là 12660 người, mật độ 20,81 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02852-anapurus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)