User Tools

Site Tools


02858-anauril-ndia-la-gi

Anaurilândia là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 3395,54 km², dân số năm 2007 là 8380 người, mật độ 2,47 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02858-anauril-ndia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)