User Tools

Site Tools


02919-andrias-la-gi

Andrias là một chi động vật lưỡng cư trong họ Cryptobranchidae, thuộc bộ Caudata. Chi này có 2 loài và 50% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1] Chi này có 3 loài: A. japonicus dài 1,44 m và A. davidianus dài 1,80 m. Loài cuối A. scheuchzeri, là hóa thạch duy nhất được biết dù một số người xem nó và A. davidianus là đồng nghĩa.

02919-andrias-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)