User Tools

Site Tools


02957-ang-lica-la-gi

Angélica là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 1273,199 km², dân số năm 2007 là 7253 người, mật độ 5,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02957-ang-lica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)