User Tools

Site Tools


02966-angical-do-piau-la-gi

Angical do Piauí là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 201,208 km², dân số năm 2007 là 6609 người, mật độ 32,85 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02966-angical-do-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)