User Tools

Site Tools


02978-anit-polis-la-gi

Anitápolis là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 542 km², dân số năm 2007 là 3175 người, mật độ 5,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02978-anit-polis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)