User Tools

Site Tools


02979-anita-garibaldi-th-la-gi

Anita Garibaldi là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 588,612 km², dân số năm 2007 là 9141 người, mật độ 17 người/km².[1] Đô thị mang tên Anita Garibaldi, vợ và bạn đồng chí của Giuseppe Garibaldi.

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02979-anita-garibaldi-th-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)