User Tools

Site Tools


02987-anotheca-spinosa-la-gi

Anotheca spinosa là một loài ếch thuộc họ Nhái bén. Nó là đại diện duy nhất của chi Anotheca và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

Loài này có ở Costa Rica, Honduras, México, và Panama. Môi trường sống tự nhiên của chúng là rừng ẩm vùng đất thấp nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới và vùng núi ẩm nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới. Chúng hiện đang bị đe dọa vì mất môi trường sống.

  • Dữ liệu liên quan tới Anotheca spinosa tại Wikispecies
  • Santos-Barrera, G., Flores-Villela, O., Solís, F., Ibáñez, R., Savage, J. & Chaves, G. 2004. Anotheca spinosa. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Truy cập 21 tháng 7 năm 2007.
  • Steindachner, 1864: Batrachologische Mittheilungen. Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, vol. 14, tr. 239–288 (texte intégral).
  • Smith, 1939: Mexican Herpetological Novelties. Proceedings of the Biological Society of Washington, vol. 52, tr. 187-195 (texte intégral).
  • Tham khảo Animal Diversity Web : Anotheca (tiếng Anh)
  • Tham khảo Animal Diversity Web : Anotheca spinosa (tiếng Anh)
  • Anotheca tại trang Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học quốc gia Hoa Kỳ (NCBI).
  • Anotheca spinosa tại trang Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học quốc gia Hoa Kỳ (NCBI).
  • Anotheca spinosa tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).
02987-anotheca-spinosa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)