User Tools

Site Tools


02991-ant-nio-almeida-la-gi

Antônio Almeida là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 652,732 km², dân số năm 2007 là 3140 người, mật độ 4,81 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02991-ant-nio-almeida-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)