User Tools

Site Tools


02995-ant-nio-gon-alves-la-gi

Antônio Gonçalves là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 316,13 km², dân số năm 2007 là 9747 người, mật độ 30,83 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
02995-ant-nio-gon-alves-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)