User Tools

Site Tools


02996-ant-nio-jo-o-la-gi

Antônio João là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 1143,75 km², dân số năm 2007 là 8318 người, mật độ 7,27 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02996-ant-nio-jo-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)