User Tools

Site Tools


03000-ant-nio-prado-la-gi

Antônio Prado là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 347,616 km², dân số năm 2007 là 13591 người, mật độ 41,36 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
03000-ant-nio-prado-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)