User Tools

Site Tools


03002-anta-gordaa-la-gi

Anta Gordaa là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 242,963 km², dân số năm 2007 là 6160 người, mật độ 25,35 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
03002-anta-gordaa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)