User Tools

Site Tools


03036-antonina-do-norte-la-gi

Antonina do Norte là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 260,101 km², dân số năm 2007 là 6761 người, mật độ 25,99 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
03036-antonina-do-norte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)