User Tools

Site Tools


03060-api-na-la-gi

Apiúna là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 493,529 km², dân số năm 2007 là 10270 người, mật độ 18,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03060-api-na-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)