User Tools

Site Tools


03064-aplastodiscus-la-gi

Aplastodiscus là một chi động vật lưỡng cư trong họ Nhái bén, thuộc bộ Anura. Chi này có 15 loài và 27% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

 • Aplastodiscus albofrenatus (A. Lutz, 1924).
 • Aplastodiscus albosignatus (A. Lutz and B. Lutz, 1938).
 • Aplastodiscus arildae (Cruz and Peixoto, 1987).
 • Aplastodiscus callipygius (Cruz and Peixoto, 1985).
 • Aplastodiscus cavicola (Cruz and Peixoto, 1985).
 • Aplastodiscus cochranae (Mertens, 1952).
 • Aplastodiscus ehrhardti (Müller, 1924).
 • Aplastodiscus eugenioi (Carvalho e Silva & de Carvalho e Silva, 2005)
 • Aplastodiscus flumineus (Cruz and Peixoto, 1985).
 • Aplastodiscus ibirapitanga (Cruz, Pimenta, and Silvano, 2003).
 • Aplastodiscus leucopygius (Cruz and Peixoto, 1985).
 • Aplastodiscus musicus (B. Lutz, 1948).
 • Aplastodiscus perviridis A. Lutz In B. Lutz, 1950.
 • Aplastodiscus sibilatus (Cruz, Pimenta, and Silvano, 2003).
 • Aplastodiscus weygoldti (Cruz and Peixoto, 1987).
03064-aplastodiscus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)