User Tools

Site Tools


03068-apodi-la-gi

Apodi là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 1602,659 km², dân số năm 2007 là 34632 người, mật độ 22,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03068-apodi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)