User Tools

Site Tools


03081-aquidauana-la-gi

Aquidauana là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 16958,496 km², dân số năm 2007 là 44904 người, mật độ 2,65 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03081-aquidauana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)