User Tools

Site Tools


03089-ar-s-la-gi

Arês là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 112,584 km², dân số năm 2007 là 11458 người, mật độ 101,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03089-ar-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)