User Tools

Site Tools


03095-ara-oiaba-la-gi

Araçoiaba là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 96,38 km², dân số năm 2007 là 16511 người, mật độ 171,31 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03095-ara-oiaba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)