User Tools

Site Tools


03127-araputanga-la-gi

Araputanga là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 1602,731 km², dân số năm 2007 là 15412 người, mật độ 9,62 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03127-araputanga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)