User Tools

Site Tools


03130-ararangu-la-gi

Araranguá là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 303,799 km², dân số năm 2007 là 62442 người, mật độ 205,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03130-ararangu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)