User Tools

Site Tools


03169-areado-la-gi

Areado là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 280,754 km², dân số năm 2007 là 13181 người, mật độ 47,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
03169-areado-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)