User Tools

Site Tools


03170-areal-la-gi

Areal là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 111,494 km², dân số năm 2007 là 11147 người, mật độ 100 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
03170-areal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)