User Tools

Site Tools


03171-areia-branca-la-gi

Areia Branca là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 357,58 km², dân số năm 2007 là 23501 người, mật độ 65,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03171-areia-branca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)