User Tools

Site Tools


03172-areia-de-bara-nas-la-gi

Areia de Baraúnas là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 96,342 km², dân số năm 2007 là 2340 người, mật độ 24,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03172-areia-de-bara-nas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)