User Tools

Site Tools


03178-arenivaga-floridensis-la-gi

Arenivaga floridensis là một loài gián trong họ Polyphagidae. Chúng là loài đặc hữu ở Florida.

  • Dữ liệu liên quan tới Arenivaga floridensis tại Wikispecies
  • Lamb, T., Justice, T.C. & Justice, M. 2006. Distribution and Status of the Cockroach Arenivaga floridensis Caudell, a Florida Sand Ridge Endemic. Southeastern Naturalist 5: 587–598
03178-arenivaga-floridensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)