User Tools

Site Tools


03196-aricanduva-la-gi

Aricanduva là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 243,539 km², dân số năm 2007 là 4832 người, mật độ 18,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
03196-aricanduva-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)