User Tools

Site Tools


03200-aripuan-la-gi

Aripuanã là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 25048,965 km², dân số năm 2007 là 19110 người, mật độ 0,76 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03200-aripuan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)