User Tools

Site Tools


03216-armaz-m-la-gi

Armazém là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 173,484 km², dân số năm 2007 là 7312 người, mật độ 42,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03216-armaz-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)