User Tools

Site Tools


03225-aroazes-la-gi

Aroazes là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 816,609 km², dân số năm 2007 là 5922 người, mật độ 7,25 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03225-aroazes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)