User Tools

Site Tools


03235-arraial-la-gi

Arraial là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 635,818 km², dân số năm 2007 là 5002 người, mật độ 7,87 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03235-arraial-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)