User Tools

Site Tools


03243-arroio-trinta-la-gi

Arroio Trinta là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 94,333 km², dân số năm 2007 là 3516 người, mật độ 38,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03243-arroio-trinta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)