User Tools

Site Tools


03250-arthroleptella-la-gi

Arthroleptella là một chi động vật lưỡng cư trong họ Pyxicephalidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 7 loài và 14% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  • Arthroleptella bicolor Hewitt, 1926
  • Arthroleptella drewesii Channing, Hendricks & Dawood, 1994
  • Arthroleptella landdrosia Dawood & Channing, 2000
  • Arthroleptella lightfooti (Boulenger, 1910)
  • Arthroleptella rugosa Turner & Channing, 2008
  • Arthroleptella subvoce Turner, de Villiers, Dawood & Channing, 2004
  • Arthroleptella villiersi Hewitt, 1935

Ngoài ra còn có 2 loài sau được chuyển sang chi Anhydrophryne (Dawood and Stam 2006):[2][3]

03250-arthroleptella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)