User Tools

Site Tools


03334-astolfo-dutra-la-gi

Astolfo Dutra là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 159,139 km², dân số năm 2007 là 12510 người, mật độ 76 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
03334-astolfo-dutra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)