User Tools

Site Tools


03351-atal-ia-la-gi

Ataléia là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 1838,384 km², dân số năm 2007 là 15078 người, mật độ 8,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
03351-atal-ia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)