User Tools

Site Tools


03352-atalaia-do-norte-la-gi

Atalaia do Norte là một đô thị thuộc bang Amazonas, Brasil. Đô thị này có diện tích 76354,99 km², dân số năm 2007 là 13548 người, mật độ 0,18 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
03352-atalaia-do-norte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)