User Tools

Site Tools


03354-atalanta-la-gi

Atalanta là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 95 km², dân số năm 2007 là 3317 người, mật độ 34,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03354-atalanta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)