User Tools

Site Tools


03383-atrophaneura-antiphus-la-gi

Pachliopta antiphus là một loài bướm ngày thuộc họ Bướm phượng, được tìm thấy ở Sumatra, Borneo, và Philippines. Ấu trùng ăn Aristolochia.

Loài này có các phân loài sau:

  • Atrophaneura antiphus antiphus
  • Atrophaneura antiphus acuta (Druce, 1873) (Philippines: Jolo, Mapun, Tawitawi, Sanga Sanga, Sibutu, Basilan)
  • Atrophaneura antiphus brevicauda (Staudinger, 1889) (Philippines: Busuanga, Cuyo, Dumaran, Palawan)
  • Atrophaneura antiphus elioti (Page & Treadaway, 1995) (Philippines: Siasi)
03383-atrophaneura-antiphus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)