User Tools

Site Tools


03406-augusto-de-lima-la-gi

Augusto de Lima là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 1250,649 km², dân số năm 2007 là 4589 người, mật độ 3,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
03406-augusto-de-lima-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)